Obchodné podmienky pre Vzdelávacie programy

1. Všeobecné ustanovenie

 1. Obchodné podmienky pre Vzdelávacie programy platia pre využitie služieb vzdelávania (ďalej len „obchodné podmienky“), ktorých poskytovateľom je :
  Spoločnosť: AAS Slovakia s.r.o.
  Adresa: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
  Štát: SLOVENSKO
  IČO: 47330856
  DIČ: 2023816080
  IČ DPH: SK2023816080
  Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č: 90751/B
  Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
  SWIFT: UNCRSKBX
  IBAN: SK89 1111 0000 0012 2315 9005
  Telefón:
  +421 220 620 621
  +421 915 110 948
  E-mail: academy@aas-slovakia.sk
  (ďalej len „poskytovateľ“)

 2. Produkt Vzdelávacie programy je určený pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, a rovnako aj pre spotrebiteľov (fyzická osoba – nepodnikateľ).

 3. Všetky vzťahy medzi klientom v pozícii spotrebiteľa a poskytovateľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 4. Všetky vzťahy medzi klientom v inej pozícii ako spotrebiteľ a poskytovateľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 5. Prevádzkovateľ je platcom DPH registrovaným v Slovenskej republike.

2. Služby

 1. Služby spadajúce do produktu Vzdelávacie programy sú služby poskytované poskytovateľom v oblasti vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti a v oblasti sprostredkovania služieb.

 2. V oblasti vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti poskytovateľ poskytuje klientom za odplatu vzdelanie formou kurzu, školenia alebo konzultácie (ďalej len „kurz“). Vzdelávanie formou kurzu je realizované v dvoch základných variantoch, a to ako variant triedy (v priestoroch zabezpečených poskytovateľom alebo klientom) a/alebo ako virtuálny variant (vo virtuálnom priestore, ako on-line kurz alebo ako prístup k záznamu).

 3. V oblasti vykonávania sprostredkovania služieb poskytovateľ bezodplatne sprostredkúva klientom možnosť zúčastniť sa po absolvovaní kurzu certifikačnej skúšky realizovanej treťou osobou.

3. Prihlasovanie a cena kurzu

 1. Podanie prihlášky na kurz je možné výlučne on-line na web stránke http://www.aas-slovakia.sk/. Prihlásenie na kurz je záväzné.

 2. Po prijatí požiadaviek klienta v prihláške, klient od poskytovateľa dostanete do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín e-mailom, poštou, alebo telefonicky potvrdenie termínu požadovaného kurzu. V prípade, že klient nevyužil možnosť úhrady účastníckeho poplatku prostredníctvom platobnej brány v rovnakom čase dostane od poskytovateľa aj pokyny k úhrade účastníckeho poplatku. Pokyny k úhrade účastníckeho poplatku budú obsiahnuté v proforma faktúre.

 3. Kurz je poskytovaný zo strany poskytovateľa odplatne. Cena kurzu je vyjadrená účastníckym poplatkom, ktorý je uvedený v mene euro (EUR) bez DPH, a zodpovedá sume uvedenej na web stránke http://www.aas-slovakia.sk/ pri konkrétnom kurze. Klient sa zaväzuje podaním prihlášky tento účastnícky poplatok zaplatiť v príslušnej lehote splatnosti.

 4. Účastnícky poplatok zahŕňa výučbu, študijné materiály, vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu a v niektorých prípadoch aj použitie výpočtovej techniky. V účastníckom poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas prestávok.

4. Platobné podmienky

 1. Účasť na kurze je podmienená úhradou účastníckeho poplatku. Úhrada účastníckeho poplatku sa realizuje prostredníctvom platobnej brány, na ktorej web stránku je klient presmerovaný alebo bezhotovostne na základe zaslanej proforma faktúry. Spôsob úhrady účastníckeho poplatku si vyberá klient pri podávaní prihlášky na kurz.

 2. Základná lehota splatnosti proforma faktúry je 7 (slovom: sedem) dní. Suma zodpovedajúca účastníckemu poplatku však musí byť pripísaná na bankový účet poskytovateľa najneskôr 7. (slovom: siedmy) deň pred termínom kurzu, ak v týchto obchodných podmienkach nie je ďalej uvedené inak. Termínom kurzu sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie termín začiatku kurzu a/alebo obdobie, v ktorom kurz prebieha, a to podľa významu, ktorý vyplýva z logiky danej situácie uvedenej v obchodných podmienkach.

 3. V prípade doručenia prihlášky na kurz neskôr ako 7. (slovom: siedmy) deň pred termínom kurzu je potrebné zaplatiť účastnícky poplatok v deň podania prihlášky. Zaplatenie účastníckeho poplatku v iný termín je možné iba po písomnej dohode poskytovateľa a klienta.

 4. Ak nebude účastnícky poplatok zaplatený v deň zahájenia kurzu, vyhradzuje si poskytovateľ právo požadovať od klienta doklad o úhrade účastníckeho poplatku.

 5. Na základe úhrady účastníckeho poplatku bude klientovi zo strany poskytovateľa vystavená faktúra - daňový doklad.

 6. Po úhrade účastníckeho poplatku bude klientovi zaslaná pozvánka v elektronickej forme na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške.

 7. Nezaplatenie účastníckeho poplatku v lehote splatnosti podľa týchto obchodných podmienok predstavuje odstúpenie klienta od vzťahu s poskytovateľom.

5. Podmienky zrušenia a zmeny prihlášky

 1. Zrušenie alebo zmena prihlášky zo strany klienta je možná len spôsobom ďalej uvedeným v týchto obchodných podmienkach, ak sa poskytovateľ a klient písomne nedohodnú inak.

 2. Klient môže zrušiť prihlášku a to najneskôr do termínu kurzu. Zrušenie prihlášky podlieha poplatku.

 3. Klient môže oznámiť poskytovateľovi zmenu termínu kurzu a to najneskôr do termínu kurzu. Zmena termínu kurzu podlieha poplatku.

 4. Klient môže oznámiť poskytovateľovi zmenu účastníka kurzu a to najneskôr do termínu kurzu. Zmena účastníka kurzu je bezplatná.

 5. Každé zrušenie prihlášky, zmena termínu kurzu alebo zmena účastníka kurzu musí byť oznámené výlučne prostredníctvom e-mailu na adresu elektronickej pošty poskytovateľa: academy@aas-slovakia.sk.

 6. V oznámení klienta o zrušení prihlášky musia byť uvedené identifikačné údaje klienta a termín kurzu.

 7. V oznámení klienta o zmene termínu kurzu musia byť uvedené identifikačné údaje klienta pôvodný termín kurzu a nový termín kurzu zodpovedajúci termínom uvedeným na web stránke http://www.aas-slovakia.sk/.

 8. V oznámení klienta o zmene účastníka kurzu musia byť uvedené identifikačné údaje klienta, termín kurzu, údaje pôvodného účastníka kurzu a nového účastníka kurzu.

 9. Výška poplatku v prípade zrušenia prihlášky:
  • 15 (slovom: pätnásť) a viac dní pred termínom realizácie kurzu – bez poplatku;
  • 8 (slovom: osem) až 14 (slovom: štrnásť) dní pred termínom realizácie kurzu – 50 % z ceny účastníckeho poplatku;
  • 7 (slovom: sedem) a menej dni pred termínom realizácie kurzu – 100 % z ceny účastníckeho poplatku.

 10. Výška poplatku v prípade zmeny termínu kurzu:
  • 15 (slovom: pätnásť) a viac dní pred termínom realizácie kurzu – bez poplatku;
  • 8 (slovom: osem) až 14 (slovom: štrnásť) dní pred termínom realizácie kurzu – 15 % z ceny účastníckeho poplatku;
  • 7 (slovom: sedem) a menej dni pred termínom realizácie kurzu – 50 % z ceny účastníckeho poplatku.

 11. Pre určenie počtu dní pri výpočte poplatkov je rozhodujúci deň doručenia oznámenia o zrušení prihlášky alebo oznámenia o zmene termínu kurzu poskytovateľovi.

 12. Na základe oznámenia o zmene termínu kurzu bude klientovi zo strany poskytovateľa vystavená faktúra - daňový doklad, ktorým bude uplatnený poplatok. Lehota splatnosti faktúry je 7 (slovom: sedem) dní.

 13. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že neúčasť účastníka na kurze bez predchádzajúceho doručenia oznámenia o zrušení prihlášky poskytovateľovi nie je možné považovať za zrušenie prihlášky.

6. Organizačné zmeny

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín kurzu z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky prúdu, náhle ochorenie lektora atď.).

 2. V tomto prípade bude s klientom, ktorý prihlášku podal dohodnutý nový termín kurzu. Nový termín kurzu bude maximálne do 1 (slovom: jedného) roka od pôvodného termínu kurzu, ktorý bol poskytovateľom zmenený.

 3. Právo poskytovateľa na zmenu termínu kurzu sa nevzťahuje na kurzy s označením „Garantovaný termín“.

7. Reklamačné podmienky

 1. Reklamáciu možno uplatniť písomne (výlučne v elektronickej podobe) na vyššie uvedených adresách poskytovateľa, a to bez zbytočného odkladu.

 2. Poskytovateľ potvrdí klientovi prijatie reklamácie a túto vybaví najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní od jej doručenia.

 3. Ak pri procese podania prihlášky na kurz došlo k odpísaniu zodpovedajúcej sumy ako účastníckeho poplatku z účtu klienta, za predpokladu, že platbu realizoval prostredníctvom platobnej karty, ale klientovi nebol zaslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu, a zároveň mu nebola poskytnutá služba z dôvodu nepripísania sumy zodpovedajúcej cene za služby na účet poskytovateľa, reklamáciu, ktorej obsahom je vrátenie peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí klient uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla.

8. Upozornenie

 1. Klient nie je oprávnený odplatne a za účelom dosiahnutia zisku sprostredkovať účasť na kurze poskytovanom poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa. V prípade, že klient poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ oprávnený účasť klientom prihláseného účastníka kurzu zrušiť, a táto skutočnosť sa bude považovať za podstatné porušenie týchto obchodných podmienok. Poskytovateľ je oprávnený pre tento prípad uplatniť si voči klientovi zmluvnú pokutu vo výške účastníckeho poplatku.

 2. Vyhotovenie zvukového alebo obrazového záznamu z kurzu je možné len na základe písomného súhlasu poskytovateľa.

9. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Poskytovateľ ani klient nenesú zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú poskytovateľ ani klient nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 3. V prípade, že nastane udalosť vplyvom vyššej moci sú poskytovateľ a klient povinní si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Klient v takomto prípade nemá právo na vrátenie zaplateného účastníckeho poplatku.

 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch, a to nevynímajúc tie, ktoré sú závislé od technického vybavenia klienta, ako aj nesprávnosť údajov zadaných klientom, oslobodzuje poskytovateľa od dohodnutých záväzkov. Klient v takomto prípade nemá právo na vrátenie zaplateného účastníckeho poplatku. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený ponúknuť klientovi, pokiaľ to je možné, náhradný termín kurzu alebo iný kurz.

 5. Klient sa podaním prihlášky na kurz zaväzuje poskytovať poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre úspešné poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa. Neposkytnutie tejto súčinnosti zo strany klienta oslobodzuje poskytovateľa od dohodnutých záväzkov.

10. Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy

 1. V prípade, keď je zmluvný vzťah uzatvorený použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický na internete) a v prípade, ak poskytovateľ včas a riadne poskytol klientovi, ktorí je spotrebiteľ informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“), klient, ktorý je spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 zákona o ochrane spotrebiteľa od zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia zmluvy.

 2. V prípade, ak poskytovateľ poskytol klientovi, ktorý je spotrebiteľ informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 (slovom: dvanástich) mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď poskytovateľ dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak poskytovateľ neposkytol klientovi, ktorý je spotrebiteľ informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 (slovom: dvanástich) mesiacoch a 14 ( štrnástich) dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 3. Klient, ktorý je spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

 4. Oznámenie klienta, ktorý je spotrebiteľ, o odstúpení od zmluvy musí byť poskytovateľovi odoslané do skončenia lehoty pre odstúpenie, t.j. lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

 5. Odstúpením klienta, ktorý je spotrebiteľ, od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný vrátiť klientovi, ktorý je spotrebiteľ, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy účastnícky poplatok, vrátane nákladov a poplatkov, ktoré klient vynaložil v súvislosti s prihláškou na kurz. Poskytovateľ je povinný vrátiť klientovi, ktorý je spotrebiteľ platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil klient, ktorý je spotrebiteľ, pri svojej platbe. Klient, ktorý je spotrebiteľ a poskytovateľ sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým klientovi, ktorý je spotrebiteľ nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

11. Uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Klient, ktorý je spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa u poskytovateľa niektorým z nasledovných spôsobov:
  a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla poskytovateľa, t.j. na adresu: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava alebo
  b) v elektronickej podobe, t.j. formou zaslania e-mailu na adresu elektronickej pošty poskytovateľa academy@aas-slovakia.sk.

 2. Klient, ktorý je spotrebiteľ, môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok a ktorý mu poskytne poskytovateľ spolu s potvrdením termínu požadovaného kurzu a pokynmi k úhrade účastníckeho poplatku.

 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

 4. Pri pochybnostiach o doručení sa klientom, ktorý je spotrebiteľ, odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak klient, ktorý je spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú klientovi, ktorý je spotrebiteľ, poskytovateľom v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochrane spotrebiteľa alebo na adresu, ktorej zmena bola klientovi, ktorý je spotrebiteľ, náležite oznámená poskytovateľom po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať poskytovateľovi z dôvodov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania poskytovateľovi na adresu podľa prvej vety.

 5. Ak klient, ktorý je spotrebiteľ, riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej klient, ktorý je spotrebiteľ odstúpil. Od klienta, ktorý je spotrebiteľ, nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 6. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša klient, ktorý je spotrebiteľ.

12. Ochrana osobných údajov

 1. Podaním prihlášky klient poskytuje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a osobné údaje účastníka kurzu v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa, na účely plnenia zmluvného vzťahu medzi klientom a poskytovateľom.

 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

 3. Poskytnuté osobné údaje sú poskytovateľom spracúvané manuálne i automatizovane elektronickými systémami (napr. pomocou software). Za účelom ochrany osobných údajov poskytovateľ má nastavené bezpečnostné technické, organizačné a personálne opatrenia, ktorých účinnosť kontroluje.

 4. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 5. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu.

 6. Poskytovateľ neposkytne poskytnuté osobné údaje tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov (sprostredkovateľov) poskytovateľa, a to (i) [účtovnej spoločnosti LEON Tax, k.s.], (ii) []. Tretím osobám bude umožnený prístup k spracúvaným osobným údajom len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo práve záväznými aktmi Európskej únie (najmä v priebehu správneho či trestného konania, pri ochrane práv klienta ako napríklad Slovenskej obchodnej komore).

 7. Osobné údaje bude poskytovateľ spracúvať a archivovať do doby, ktorú určujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

 8. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané len v rámci krajín Európskej únie.

 9. Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba (klient a/alebo účastník kurzu) uplatniť nasledujúce práva:
  a) Informácie o spracúvaní osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, výpočet práv dotknutej osoby, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
  b) Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má právo získať prístup k informáciám v zmysle predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti má dotknutá osoba právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
  c) Právo na opravu: Ak dotknutá osoba zistí, že poskytovateľ spracúva jej neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, má dotknutá osoba právo na zabezpečenie ich opravy.
  d) Právo na výmaz: Za určitých právom stanovených okolností je poskytovateľ povinný osobné údaje dotknutej osoby na jej pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj poskytovateľ môže mať povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.
  e) Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých právom stanovených situácií má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  f) Právo na prenositeľnosť údajov: Po splnení právom predpokladaných podmienok môže dotknutá osoba poskytovateľa požiadať, aby poskytol jej osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytovateľ poskytne subjektu určenému dotknutou osobou, ak mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.
  g) Právo namietať: Ak dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že jej osobné údaje sú poskytovateľom spracúvame v rozpore s ochranou jej súkromného a osobného života alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právne záväznými aktmi Európskej únie, môže požiadať poskytovateľa o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môže dotknutá osoba tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.
  h) Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: Dotknutá osoba sa s podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov môže kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 10. Pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby o výkon práva dotknutej osoby postupuje poskytovateľ nasledovne:
  a) Pri vybavovaní žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže poskytovateľ požiadať dotknutú osobu o dôveryhodné overenie jej totožnosti, a to najmä v prípade, ak bude žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle poskytovateľa (napr. v prípadoch bežných e-mailových žiadostí alebo telefonátov).
  b) Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená poskytovateľovi bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku bude dotknutá osoba vždy informovaná najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.
  c) Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, je poskytovateľ oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si poskytovateľ vyhradzuje právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
  d) V prípade, ak by poskytovateľ žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa jej mienky v súlade s GDPR, má dotknutá osoba možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

13. Orgán dozoru

 1. Dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľa voči klientovi, ktorý je spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170.

14. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že klient, ktorý je spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, klient má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania klientom, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Návrh klienta na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
  a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  b) presné označenie poskytovateľa,
  c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  d) označenie, čoho sa klient ako spotrebiteľ domáha,
  e) dátum, kedy sa klient ako spotrebiteľ obrátil na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s poskytovateľom bol bezvýsledný,
  f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 3. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je klientovi k dispozícii na stiahnutie na web stránke http://www.aas-slovakia.sk/ a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu klient priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

15. Rozhodné právo

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a klientom, ktorým je podnikateľ sa v nadväznosti na článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.06.2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie Rím I“) riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 2. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a klientom, ktorým je spotrebiteľ sa v nadväznosti na článok 6 ods. 2 Nariadenia Rím I riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16. Záverečné ustanovenia

 1. Pri podaní prihlášky na web stránke http://www.aas-slovakia.sk/ sa predpokladá zo strany poskytovateľa znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

 2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na web stránku http://www.aas-slovakia.sk/. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje klienta.

 3. Poskytovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na web stránke http://www.aas-slovakia.sk/ môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 4. Poskytovateľ nenesie voči tretej osobe zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z web stránky http://www.aas-slovakia.sk/.

 5. Poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť kurzy uvedené na web stránke http://www.aas-slovakia.sk/.

 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmeny týchto obchodných podmienok vstupujú do účinnosti dňom ich zverejnenia na web stránke http://www.aas-slovakia.sk/.

 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 8. Odoslaním prihlášky poskytovateľovi, klient zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.4.2020.

PARTNERI
KONTAKT
AAS Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

+421 220 620 621
+421 915 110 948
info@aas-slovakia.sk